ABC - Tafeln
Kurrent um 1900   Sütterlinschrift   Offenbacher
     
Tafel 1: Kurrent um 1900   Tafel 2: Sütterlinschrift   Tafel 3: Offenbacher
Tafel 2: Sütterlinschrift

Sütterlinschrift


Quelle:
Sütterlin, L.: Neuer Leitfaden für den Schreibunterricht. Verlag Albrecht-Dürer-Haus. Berlin 1926.